the dark knight rises

  1. kryptonite
  2. C2V3N
  3. tristar6
  4. mllNY
  5. mllNY
  6. Choi Chungkwon