Best Milkshake

Best Milkshake

 • Banana

  Votes: 1 20.0%
 • Strawberry

  Votes: 1 20.0%
 • Chocolate

  Votes: 2 40.0%
 • Other

  Votes: 1 20.0%
 • Banana

  Votes: 1 20.0%
 • Strawberry

  Votes: 1 20.0%
 • Chocolate

  Votes: 2 40.0%
 • Other

  Votes: 1 20.0%
 • Banana

  Votes: 1 20.0%
 • Strawberry

  Votes: 1 20.0%
 • Chocolate

  Votes: 2 40.0%
 • Other

  Votes: 1 20.0%

 • Total voters
  5